Koko Ry:n säännöt


Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Espoossa 7.4.2008


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KoKoEspoo ry. Se toimii Espoossa rekisteröityjen koulujen vanhempainyhdistysten alueellisena yhteistyöelimenä ja sen kotipaikka on Espoo.


Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on
- toimia Espoon koulujen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä
- edistää ja kehittää vanhempien, koulujen ja hallinnon sekä päättäjien välistä yhteistyötä
- edistää vanhempainyhdistysten kannanottojen esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu ja koulutustilaisuuksia
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin ja päättäjiin
tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
- harjoittaa tiedotustoimintaa
- pitää yhteyttä opetushallintoon ja muihin viranomaisiin, sekä päättäjiin
- toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa


Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een.


Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.


Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Espoon koulujen rekisteröidyt vanhempainyhdistykset tai vastaavat, yhdistyksen tarkoitusta tukevat yhdistykset.

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemusten perusteella.


Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


Jäsenmaksu

Jäsenyhdistyksiltä voidaan periä jäsenmaksu, jos yhdistyksen vuosikokous 2/3 enemmistöllä näin päättää. Tällöin vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
1.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta ja tilivuodelta.
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Päätetään hallituksen varajäsenten määrästä ja valitaan varajäsenet
8. Valitaan yksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
10. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
12. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kullekin jäsenyhdistykselle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

11§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään neljäsosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

12§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4  14 muuta jäsentä. Varsinaisten jäsenten lisäksi valitaan 0 - 8 varajäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallituksen varsinaiset jäsenet pyritään valitsemaan eri jäsenyhdistyksistä.

Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus
voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on paikalla.

13§

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja,
jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.


14§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

15§

Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on 1.1.-31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee tammikuun loppuun mennessä antaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Hänen tulee hyvissä ajoin kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.


16§


Sääntöjen muuttaminen


Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.


17§


Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Espoon vanhempainyhdistysten edustamien lasten ja nuorten hyväksi viimeisessä yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa päättämällä tavalla.


18§


Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.